Pokretanje web trgovine – zakonski okvir za web shop

Web trgovina zakonski okvir
Web trgovina zakonski okvir

On line prodaju i web shopove u Hrvatskoj uređuje Zakon o elektroničkoj trgovini:  NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14. Donosimo tumačenje Ministarstva gospodarstva na temu E-trgovine:  http://www.mingo.hr/page/e-trgovina od 24.3.2014


Nova izmjena zakona i novi pravilnik Ministarstva gospodarstva - Brže i jeftinije do rješenja za internet trgovine.

POKRETANJE DJELATNOSTI INTERNET TRGOVINE/WEB-SHOPA

Za pokretanje djelatnosti Internet trgovine/web-shopa na kojem bi se on-line prodavali proizvodi na malo, nužno je da se kao djelatnosti u registraciji navede trgovina na malo preko pošte ili interneta (šifra 47.91), a sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-2007.) također i usluge informacijskog društva sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o elektroničkoj trgovini kojom odredbom je propisano da pravni subjekt koji se osniva i registrira pri nadležnom Trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj za obavljanje usluga informacijskog društva registrira djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.

MINIMALNO-TEHNIČKI UVJETI ZA OTVARANJE WEB TRGOVINE ZA PRODAJU ROBE NA MALO, ZA PRODAJU PUTEM DROP-SHIP NARUDŽBE, ZA PRODAJU USLUGA 

Za obavljanje Internet trgovine, kao jednog od oblika trgovanja, potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt, sukladno važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14), definira djelatnost trgovine kao gospodarsku djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu, te usluge posredovanja u trgovini s inozemstvom, kao posebni oblik trgovine, a u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka. Djelatnost trgovine, sukladno članku 4. istog Zakona, može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini.
Trgovina na malo člankom 9. citiranog Zakona, definirana je kao kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta.
Nadalje, odredbom članka 30. Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“ broj 39/09) kao provedbenog propisa, određeno je da je prodaja putem Interneta ili Internet trgovina, oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se različiti asortiman proizvoda i usluga nudi i naručuje putem Interneta.
Člankom 39. navedenog Pravilnika propisano je da za prodaju robe putem interneta (uključujući i prodaju putem automata, prodaju na daljinu putem sredstava za daljinsku komunikaciju, gdje se proizvodi kupcu dostavljaju putem pošte, te TV prodaju), trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe koju prodaje odnosno nudi izvan prodavaonice i da robom mora rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njene kakvoće.
Naime, ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti Internet trgovine na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, te udovoljiti svih propisanim uvjetima iz članka iz članka 12. i 13. Zakona o trgovini.

1. Stoga, ukoliko trgovac namjerava obavljati djelatnost Internet trgovine na način da trguje robom na malo, potrebno je da podnese zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehničkih uvjeta za skladištenje robe. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, te je potrebno udovoljiti svih propisanim uvjetima iz članka 12. Zakona o trgovini.

2. Ukoliko trgovac namjerava obavljati djelatnost Internet trgovine na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije potrebno podnositi zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehničkih zahtjeva.

3. U slučaju kada trgovac namjerava obavljati djelatnost posredovanja na način „drop ship narudžbe“, pri kojoj distributer direktno šalje robu kupcima, bez klasične prodaje na malo, mišljenja smo da nije potrebno skladište niti poslovni prostor, pa u tom smislu nije potrebno niti podnositi zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehnički zahtjeva.

Nadalje, u vezi obavljanja djelatnosti trgovačkoga posredovanja, za koju ste se između ostalih registrirali, ističemo kako djelatnost posredovanja običava podrazumijevati prethodno sklopljeni pravni posao, odnosno Ugovor o (trgovačkom) posredovanju te Vas s tim u vezi upućujemo na odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11), članke 835 do 848.

MINIMALNO-TEHNIČKI UVJETI

Ukoliko trgovac namjerava obavljati djelatnost Internet trgovine na način da trguje robom na malo, potrebno je da podnese zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehničkih uvjeta za skladištenje robe. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, te je potrebno udovoljiti svih propisanim uvjetima iz članka 12. Zakona o trgovini.
Ukoliko trgovac namjerava obavljati djelatnost Internet trgovine na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije potrebno podnositi zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehničkih zahtjeva.
U slučaju kada trgovac namjerava obavljati djelatnost posredovanja na način „drop ship narudžbe“, pri kojoj distributer direktno šalje robu kupcima, bez klasične prodaje na malo, mišljenja smo da nije potrebno skladište niti poslovni prostor, pa u tom smislu nije potrebno niti podnositi zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju posebnih minimalno-tehnički zahtjeva.

1. Može li neprofitna udruga prodavati robu/usluge putem interneta?

Krugu osoba koje mogu obavljati djelatnost trgovine definitivno pripadaju i neprofitne pravne osobe kao što su zadruge, udruge i ustanove (muzeji, škole i slično).
Istima je omogućeno da bez ishođenja minimalno tehničkih uvjeta, sukladno posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a u smislu odredbi statuta ili drugih općih akata, mogu prodavati svoje proizvode na malo izvan prodavaonica na način propisan odgovarajućim odredbama Zakona o trgovini.
Tako članak 5., stavak (1), podstavak 6. Zakona o trgovini, navodi i propisuje: „Osim trgovca iz članka 4. ovoga Zakona, djelatnost trgovine mogu obavljati i … – pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 2., 3., 4., 9. i 13. ovoga Zakona.“, dok je člankom 10. istoga Zakona propisano kako je trgovina na malo izvan prodavaonica oblik trgovine na malo kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na neki od sljedećih načina:

 • na štandovima i klupama na tržnicama na malo
 • na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
 • na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.,
 • putem kioska,
 • pokretnom prodajom,
 • prodajom na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona),
 • prodaja putem automata,
 • prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.),
 • u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
 • u spremištima, trapilištima i sl. koja prodaju poljoprivredni sadni materijal,
 • u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji se smatraju su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima.

Obzirom da se podstavak 6. članka 10. Zakona o trgovini - odnosno prodaja na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona), NE navodi kao mogućnost prodaje za neprofitne pravne osobe (udruge) iz članka 5. Zakona o trgovini, propisano je da neprofitne pravne osobe – u ovom slučaju udruge, ne mogu obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica prodajom na daljinu, odnosno putem kataloga, TV prodajom, prodajom putem interneta te prodajom putem telefona.


Zatražite ponudu za izradu web shopa ili samo besplatan savjet prije pokretanja projekta.