CARBON OFFSET

Carbon offseting - Hosting data centri (server farms) -ili NOC (Network operations center )ili koji za svoje napajanje ne koriste direktno energiju iz obnovljivih izvora, koriste financijski instrument Carbon offset sa ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova. Carbon offsets se mjeri u metričkim tonama ekvivalenta ugljičnog (carbon dioxide-equivalent (CO2e) ) i može biti zastupati neku od 6 primarnih kategorija stakleničkih plinova. Jedan carbon offset predstavlja redukciju od jedne metričke tone ugljičnog dioksida ili je ekvivalent za neke druge stakleničke plinove.