UGOVOR O OBRADI PODATAKA

Ovaj Ugovor o obradi podataka sastavni je dio Uvjeta korištenja usluga te skupa s njima tvori Ugovor o pružanju Usluga između tvrtke KUHADA d.o.o. sa sjedištem na adresi Gajnice 3, 10000 Zagreb, OIB: 91960356238 (“KUHADA”) i druge ugovorne strane (“Korisnik”) u kontekstu hostinga web stranica Korisnika, pohrane podataka Korisnika i ostalih on-line usluga koje KUHADA pruža (“Usluge”).

1. DEFINICIJE

Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovog Ugovora:

  • Tvrtka, KUHADA agencija: KUHADA d.o.o.;
  • Korisnik, Klijent: Privatna ili pravna osoba koja koristi ili naručuje usluge Tvrtke;
  • Usluga: Usluga koju KUHADA agencija nudi postojećim i novim Korisnicima;
  • Voditelj obrade: fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;
  • Izvršitelj obrade: subjekt koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
  • Podizvršitelj obrade: bilo koji Izvršitelj obrade podataka čije usluge KUHADA koristi u svrhu pružanja usluge Korisniku. U slučajevima kada je Korisnik ujedno i Izvršitelj obrade, KUHADA agencija postaje podizvršitelj obrade podataka.
  • Osobni podaci: podrazumijevaju sve podatke o kupcu koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu u mjeri u kojoj su ti podaci zaštićeni kao osobni podaci u skladu s primjenjivim Zakonom o zaštiti podataka.
  • GDPR: nova EU Uredba broj 2016/679 (EU Regulation GDPR) koja zamjenjuje Direktivu o zaštiti podataka (Data Protection Directive) 95/46/EC i dizajnirana je tako da ujednači zakone o zaštiti podataka širom Europe, da zaštiti sve građane EU i da promijeni način na koji organizacije širom regije pristupaju zaštiti podataka.

2. OPSEG I PRIMJENA OVOG UGOVORA

  1. OPĆENITO
   Ovaj Ugovor primjenjuje se samo u onoj mjeri u kojoj KUHADA agencija obrađuje osobne podatke u ime Korisnika prilikom pružanja Usluga, a takvi osobni podaci podliježu Zakonskim propisima o zaštiti podataka Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i/ili njihovih članica, Švicarske i/ili Velike Britanije. Strane se obvezuju da će se pridržavati uvjeta i odredbi ovog Ugovora u vezi s Osobnim podacima.
  2. ULOGE STRANAKA
   U ovom Ugovoru između KUHADA agencije i Korisnika, Korisnik je Voditelj obrade podataka, a KUHADA agencija će obrađivati Osobne podatke samo kao Izvršitelj obrade podataka u ime Korisnika.
   U slučajevima kada Korisnik djeluje kao Izvršitelj obrade, KUHADA agencija je Podizvršitelj obrade.
   Ukoliko je Korisnik Izvršitelj obrade, Korisnik jamči da su njegova postupanja pri angažiranju KUHADA agencija kao Podizvršitelja obrade odobrena od strane Voditelja obrade, posebice kada je riječ o Osobnim podacima  Voditelja obrade.
  3. OBVEZE KORISNIKA
   Korisnik je suglasan da:
   • mora poštivati svoje obveze kao Voditelj obrade podataka u vezi s obradom Korisnikovih Osobnih podataka i svim uputama za obradu koje Korisnik izda prema KUHADA agenciji; i
   • će dati sve suglasnosti i prava potrebna prema zakonskim propisima o zaštiti podataka za obradu Osobnih podataka od strane KUHADA agencije s ciljem pružanja usluga u skladu s Uvjetima korištenja usluga i ovim Ugovorom;
  4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA OD STRANE KUHADA agencije
   Kao Izvršitelj obrade podataka, KUHADA agencija će obrađivati Osobne podatke samo u sljedeće svrhe:
  1. za pružanje Usluga u skladu sa Uvjetima i ovim Ugovorom
  2. za poduzimanja bilo kakvih koraka potrebnih za izvršenje Ugovora; i
  3. na zahtjev Korisnika, ali u mjeri u kojoj je zahtjev sukladan uvjetima ovog Ugovora i samo uz dokumentirane upute Korisnika.
  1. PRIRODA PODATAKA
   KUHADA agencija obrađuje Osobne podatke koje dostavi sam Korisnik.
   Takvi podaci o Korisniku mogu sadržavati posebne kategorije podataka, ovisno o načinu korištenja Usluge od strane Korisnika.
   Podaci o Korisniku mogu biti predmetom sljedećih tipova obrade:
  1. pohrana i druge obrade potrebne za pružanje, održavanje i unaprijeđenje Usluga koje se pružaju Korisniku;
  2. pružanje tehničke podrške Korisniku; i
  3. marketing (isključivo uz privolu Korisnika) i ostale obrade koje su propisane zakonom;
  1. KUHADA agencija PODACI
   Bez obzira na sve suprotne odredbe Uvjeta (uključujući i ovaj Ugovor), Korisnik priznaje da KUHADA agencija ima pravo koristiti i otkriti podatke koji se odnose na rad, podršku i/ili korištenje Usluga za legitimno poslovne svrhe poput naplate računa, vođenja računa, tehničke podrške, razvoja proizvoda i prodaje.
   U slučajevima u kojim se takvi podaci smatraju Osobnim podacima prema zakonskim propisima o zaštiti podataka, KUHADA agencija je Voditelj obrade takvih podataka i obrađuje te podatke sukladno zakonima o zaštiti podataka.

3. PODIZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA

  1. AUTORIZIRANI PODIZVRŠITELJI
   Korisnik je suglasan s time da KUHADA agencija može angažirati podizvršitelja za obradu Osobnih podataka u ime Korisnika.
  2. OBVEZE PODIZVRŠITELJA
   KUHADA agencija će:
   1. s drugim Izvršiteljem obrade sklopiti ugovor koji drugom Izvršitelju obrade nameće zakonske obveze koje se primjenjuju na KUHADA agencija; i
   2. ostati odgovoran za poštivanje obveza iz ovog Ugovora te za radnje i propuste Podizvršitelja koje uzrokuju KUHADA agencijaovo kršenje bilo koje od obveza iz ovog Ugovora.
  3. PROMJENA PODIZVRŠITELJA
   KUHADA agencija će obavijestiti Korisnika o eventualnim izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom Podizvršitelja obrade podataka.
  4. PRIGOVOR NA PODIZVRŠITELJA
   Korisnik može uputiti prigovor na novog Podizvršitelja obrade, pisanim putem, unutar 5 dana od primanja obavijesti o promjeni Poizvršitelja obrade.
   Pisani prigovor mora sadržavati razumne osnove za prigovor.
   Ukoliko se Korisnik i KUHADA agencija ne mogu dogovoriti po pitanju prigovora, posebice ako se Korisnikova Usluga ne može isporučivati i održavati bez Podizvršitelja na kojeg se Korisnik žali, svaka strana može jednostrano raskinuti Ugovor o pružanju usluga, pisanim putem.

4. SIGURNOST

  1. SIGURNOSNE MJERE
   KUHADA agencija će implementirati i održavati prigodne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih incidenata te za očuvanje sigurnosti i povjerljivosti Osobnih podataka u skladu sa sigurnosnim standardima.
  2. POVJERLJIVOST OBRADE
   KUHADA agencija će osigurati da je svaka osoba koja je autorizirana za obradu podataka od strane KUHADA agencijaa, uključujući zaposlenike, vezana obvezom čuvanja povjerljivih podataka.
  3. SIGURNOSNI INCIDENTI
   Ukoliko dođe do sigurnosnog incidenta, KUHADA agencija će o istome obavijestiti Korisnika bez zadrške te će Korisniku pravovremeno pružiti sve informacije vezane uz sigurnosni incident, čim isti bude otkriven i/ili na zahtjev Korisnika.
  4. NADOGRADNJA SIGURNOSNIH MJERA
   Korisnik se slaže s time da su sigurnosne mjere predmet vezan uz tehnički napredak te da KUHADA agencija s vremena na vrijeme može unaprijediti ili modificirati sigurnosne mjere, pod uvjetom da takve izmjene ne utječu negativno na ukupnu sigurnost Korisnikovih Usluga.

5. LOKACIJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

  1. LOKACIJA PODATAKA
   Korisnik je suglasan s time da se obrada Osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i/ili u nekoj od država članica EU, odnosno nekoj od članica Europskog gospodarskog prostora
  2. BRISANJE OSOBNIH PODATAKA
   Korisnik koji nema aktivnu Uslugu, u bilo kojem trenutku može zatražiti brisanje svojih Osobnih podataka iz KUHADA agencija sustava.
   Ukoliko je Korisnik i dalje aktivni korisnik naših Usluga, brisanje podataka nije moguće bez ukidanja same Usluge.
   Ukoliko se Korisnik odluči na prijevremeno ukidanje Usluge i brisanje svih podataka, isto će biti izvršeno po slanju pisanog zahtjeva od strane Korisnika u kojem stoji izričita privola za potrebne aktivnosti.
   Svi podaci o Korisniku automatski se brišu iz KUHADA agencija sustava najkasnije 180 dana od dana isteka zakupa aktivne Usluge, odnosno od posljednje prijave korisnika u KUHADA agencija korisnički sustav.
   Korisnik shvaća da su podaci koje KUHADA agencija zbog izvršavanja zakonskih obveza mora čuvati (npr. izdani računi) izuzetak gore navedenom brisanju podataka.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. SUKOB ZAKONSKIH NAČELA
  Ukoliko dođe do neslaganja odredaba ovog Ugovora s odredbama Uvjeta korištenja usluga ili odredbama Pravila zaštite privatnosti, odredbe ovog Ugovora imaju prednost pri tumačenju, a sam Ugovor bit će reguliran i tumačen u skladu sa zakonima RH, bez obzira na sukob zakonskih načela.